Homeآموزش پیش بینی

اصطلاحات رایج در پیش بینی فوتبال

اصطلاحات رایج در پیش بینی فوتبال

اصطلاحات رایج در پیش بینی فوتبال

Match Result  – نتیجه مسابقه:

۱: برد تیم میزبان
X : مساوی
۲: بر تیم میهمان

Double Chance  – شانس دوبل:

۱X:  برد تیم میزبان یا مساوی در نود دقیقه
۲X: برد تیم میهمان یا مساوی در نود دقیقه
۱۲: برد تیم میهمان یا میزبان در نود دقیقه
* تمامی شرط ها در مسابقات فوتبال فقط شامل ۹۰ دقیقه دو نیمه و وقت اضافه آن میشود. نیمه های اضافه و پنالتی شرط های جداگانه دارد که معمولا باید به صورت زنده شرط بندی کنید.

Both Teams To Score   – گل برای هر دو تیم:

GG/ BTTS Yes: هر دو تیم حداقل یک گل بزنند.
NG/BTTS No: هیچ یک از دو تیم حتی یک گل هم نزنند.

Total Over / Under – مجموع گل بیشتر/ کمتر:

Over 0.5: مجموع گل بیشتر از ۰٫۵ یعنی حداقل ۱ گل باید زده شود تا برنده شوید.
Over 1.5: مجموع گل بیشتر از ۱٫۵ یعنی حداقل ۲ گل باید زده شود تا برنده شوید.
Over 2.5: مجموع گل بیشتر از ۲٫۵ یعنی حداقل ۳ گل باید زده شود تا برنده شوید.
Over 3.5: مجموع گل بیشتر از ۳٫۵ یعنی حداقل ۴ گل باید زده شود تا برنده شوید.
Over 4.5: مجموع گل بیشتر از ۴٫۵ یعنی حداقل ۵ گل باید زده شود تا برنده شوید.
Over 5.5: مجموع گل بیشتر از ۵٫۵ یعنی حداقل ۶ گل باید زده شود تا برنده شوید.
Under 0.5: مجموع کمتر از ۰٫۵ یعنی هیچ گلی رد و بدل نشود تا برنده شوید.
Under 1.5: مجموع کمتر از ۱٫۵ یعنی حداکثر ۱ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.
Under 2.5: مجموع کمتر از ۲٫۵ یعنی حداکثر ۲ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.
Under 3.5: مجموع کمتر از ۳٫۵ یعنی حداکثر ۳ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.
Under 4.5: مجموع کمتر از ۴٫۵ یعنی حداکثر ۴ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.
Under 5.5: مجموع کمتر از ۵٫۵ یعنی حداکثر ۵ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.

* شرط بندی مجموع گل برای یک نیمه به صورت جداگانه هم وجود دارد.

۳Way Total – مجموع سه حالته:
در این نوع پیش بینی مجموع گل سه حالت ممکن است برای شما اتفاق بیوفته: برد، برگشت وجه شرط، باخت.
مثال:
در بازی تیم A  و B  شما پیش بینی میکنید مجموع گل مسابقه بیشتر از ۲ گل هست.
در صورتی که مجموع گل ها +۳ باشد شرط شما برنده میشود.
در صورتی که مجموع گل ۲ باشد وجه شرط برگشت می خورد.
در صورتی که مجموع گل ۱ یا ۰ باشد شما شرط را باختید.
مثال:
در بازی تیم A  و B  شما پیش بینی میکنید مجموع گل مسابقه کمتر از ۳ گل هست.
در صورتی که مجموع گل ها ۲ یا کمتر باشد شرط شما برنده میشود.
در صورتی که مجموع گل ۳ باشد وجه شرط برگشت می خورد.
در صورتی که مجموع گل ۴ یا بیشتر باشد شما شرط را باختید.

Asian Total – مجموع آسیایی:
در این نوع شرط شما در صد ریسک کمتری دارید چرا که ممکن است نصف پول شرط را ببازید و در مقابل ممکن است نصف پول شرط را ببرید. در جدول زیر نحوه محاسبه برد و باخت در مجموع آسیایی را به شما آموزش آموزش میدیم.

نتیجه شرط مجموع گل مسابقه شرط مجموع گل نتیجه شرط مجموع گل مسابقه شرط مجموع گل
برد ۰ Under 0.5 باخت ۰ Over 0.5
باخت ۱ Under 0.5 برد ۱ Over 0.5
برد ۰ Under 0.75 باخت ۰ Over 0.75
باخت نصف ۱ Under 0.75 برد نصف ۱ Over 0.75
باخت ۲+ Under 0.75 برد ۲+ Over 0.75
برد ۰ Under 1 باخت ۰ Over 1 
برگشت شرط ۱ Under 1 برگشت شرط ۱ Over 1 
باخت ۲+ Under 1 برد ۲+ Over 1 
برد ۰ Under 1.25 باخت ۰ Over 1.25
برد نصف ۱ Under 1.25 باخت نصف ۱ Over 1.25
باخت ۲+ Under 1.25 برد ۲+ Over 1.25
برد ۰ &1 Under 1.5 باخت ۰ &1 Over 1.5
باخت ۲+ Under 1.5 برد ۲+ Over 1.5
برد ۰ & 1 Under 1.75 باخت ۰ & 1 Over 1.75
باخت نصف ۲ Under 1.75 برد نصف ۲ Over 1.75
باخت ۳+ Under 1.75 برد ۳+ Over 1.75
برد ۰ & 1 Under 2 باخت ۰ & 1 Over 2
برگشت شرط ۲ Under 2 برگشت شرط ۲ Over 2
باخت ۳+ Under 2 برد ۳+ Over 2
برد ۰ & 1 Under 2.25 باخت ۰ & 1 Over 2.25
برد نصف ۲ Under 2.25 نیم باخت ۲ Over 2.25
باخت ۳+ Under 2.25 برد ۳+ Over 2.25
برد ۰,۱ & 2 Under 2.5 باخت ۰,۱ & 2 Over 2.5
باخت ۳+ Under 2.5 برد ۳+ Over 2.5
برد ۰,۱ & 2 Under 2.75 باخت ۰,۱ & 2 Over 2.75
باخت نصف ۳ Under 2.75 برد نصف ۳ Over 2.75
باخت ۴+ Under 2.75 برد ۴+ Over 2.75
برد ۰,۱ & 2 Under 3 باخت ۰,۱ & 2 Over 3
برگشت شرط ۳ Under 3 برگشت شرط ۳ Over 3
باخت ۴+ Under 3 برد ۴+ Over 3
برد ۰,۱ & 2 Under 3.25 باخت ۰,۱ & 2 Over 3.25
برد نصف ۳ Under 3.25 باخت نصف ۳ Over 3.25
باخت ۴+ Under 3.25 برد ۴+ Over 3.25
برد ۰,۱,۲ & 3 Under 3.5 باخت ۰,۱,۲ & 3 Over 3.5
باخت ۴+ Under 3.5 برد ۴+ Over 3.5

علامت + به معنی همان عدد یا گل بیشتر است.
همونطور که متوجه شدید این نوع شرط کاملا مشابه مجموع معمولی می باشد با اختلاف اینکه در شرط هایی که ۰٫۲۵ اضافه دارید شرط را به صورت نصف باخت یا برد دریافت میکنید.

Half Time / Full Time– پیش بینی نتیجه دو نیمه:

در این نوع شرط بندی شما نیازی نیست نتیجه دقیق رو پیش بینی کنید بلکه فقط  بر روی نتیجه نیمه یک و نتیجه کلی در ۹۰ دقیقه شرط میبندید.
در جدول زیر نیمه اول ما سمت چپ و نیمه دوم سمت راست قرار دارد.

تیم میزبان نیمه اول برنده و نتیجه کلی مساوی شود

۱-X

نیمه اول تیم میزبان برنده و در وقت کامل میهمان برنده شود.

۱-۲

در هر دو نیمه تیم میهمان برنده شود.

۲-۲

نیمه اول تیم میهمان برنده شود و در وقت کامل تیم میزبان برنده باشد

۲-۱

در هر دو نیمه تیم میزبان برنده باشد

۱-۱

در نیمه اول میهمان برنده باشد و در وقت کامل نتیجه مساوی شود

۲-X

در نیمه اول مساوی و در وقت کامل میهمان برنده شود

X-2

در نیمه اول مساوی و در وقت کامل میزبان برنده شود

X-1

در هر دو نیمه هر دو تیم نتیجه مساوی داشته باشند X-X

Half Time – نیمه اول:
* به اختصار HF نیز گفته میشود.

در بیشتر سایت های شرط بندی امکان گذاشتن شرط در نیمه اول بازی وجود دارد و تفاوت زیادی با شرط وقت کامل ندارد.
مثال:
Over 0.5 HF  مجموع گل بیشتر از ۰٫۵ در نیمه اول
۱ HF  تیم میزبان برنده نیمه اول
BTTS HF   هر دو تیم در نیمه اول گل بزنند.

Second Half – نیمه دوم:
* به اختصار ۲HF گفته میشود

شرط هایی که مخصوص نیمه دوم میشود کاملا مجزا از نیمه اول و وقت کامل – Full Time محسوب میشود.
مثال:
فرض کنید ما روی X 2HF  یک بازی شرط بستیم و در نیمه اول تیم میزبان یک گل میزند و به نیمه دو میرویم در نیمه دوم تیم میزبان ۲ گل میزند و تیم میهمان نیز دو گل میزند حالا نتیجه بازی برابر است با ۲-۳ به نفع تیم میزبان ولی شرط ما بر سر مساوی تیم ها در نیمه دوم بوده و هر دو تیم در نیمه دوم دو گل به ثمر رساندند در نتیجه شرط ما برنده است.

اکثر شرطهایی که در نیمه اول وجود دارد در نیمه دوم نیز قابل انجام و با علامت اختصاری ۲HF و Second Half  میتونید پیداشون کنید.

Home / Away مهمان / میزبان:

این ترکیب هم مانند همان ۱ و ۲ که قبلا توضیح دادیم در برخی سایتها استفاده میشود به صورتی که تیم Home  میزبان و Away مهمان میباشد.
مثال:

Home Win Either Half (Yes)

تیم میزبان یک نیمه را ببرد؟ بله

Home Win Either Half (No)

تیم میزبان یک نیمه را ببرد؟ نه

در این شرط نتیجه پایانی مسابقه مطرح نیست بلکه بردن یا نبردن یکی از دو نیمه. در صورتی که شما شرط بالایی را ببندید و در یکی از دو نیمه نتیجه به نفع تیم میزبان تمام شود شرط شما برنده و اگر شرط پایین را بسته باشید و در یکی از دو نیمه تیم میزبان برنده باشد شما باخته اید. فرض کنید تیم A , B  در نیمه اول بازی به نتیجه مساوی رسیدند و در نیمه دوم تیم A  که میزبان هست یک گل بیشتر به به ثمر رسانده در نتیجه اگر شما شرط یک را بسته باشید برنده هستید چون یکی از دو نیمه را میزبان برده.

Correct Score – نتیجه دقیق:
این نوع پیش بینی دارای بیشترین ریسک هست چون شما باید نتیجه دقیق مسابقه بین دو تیم را حدس بزنید. با توجه به درصد بالای ریسک مطمئنا این شرط از ضرایب بالاتری برخوردار است.

مثال: بازی بین تیم A , B

Correct Score 1 – 0 : تیم میزبان با نتیجه یک بر صفر پیروز

Correct Score 2 – ۱: تیم میزبان با نتیجه دو بر یک پیروز

Correct Score  ۰ – ۳:  تیم میهمان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز

Combo – ترکیبی:

این نوع شرط از ترکیب دو نو احتمال هست ولی شرط میکس محسوب نمیشود. بلکه باید هر دو ترکیب شما درست در بیاد تا برنده باشید.
مثال:

۱ & Over 1.5:  تیم میزبان برنده و مجموع گل بیشتر از یک و نیم

X & Over 2.5:  نتیجه مساوی و مجموع گل بیشتر از دو و نیم

 ۲& Under 3.5: تیم میهمان برنده و مجموع گل بیشتر از سه و نیم

Total 1  –  مجموع تیم میزبان:
* Home
پیشبینی مجموع گل های تیم میزبان
Total 2  – مجموع تیم میهمان:
* Away
پیشبینی مجموع گلهای تیم میهمان

Next Goal – گل بعدی:

پیشبینی تیمی که گل بعدی را به ثمر میرساند

مثال:

Team A To Score Next Goal 1

تیم A گل بعدی یعنی ۱ را به ثمر میرساند

Team B To Score Next Goal 1

تیم B گل بعدی یعنی ۱ را به ثمر میرساند

Neither Team To Score Next Goal 2

هیچ کدام از دو تیم گل بعدی یعنی ۲ را به ثمر نمیرسانند
*بعضی دوستان گاها این اشتباه رو میکنن که این شرط به معنی این هست که گل بعد از یک یا بعد از دو را بزنند یا نزنند. دقت کنید همچین شرطی  در  Next Goal وجود ندارد که مثلا دو گل بعدی رو پیش بینی کنید.

پیش بینی زمان گل اول:
در این نوع پیش بینی شما باید بازه زمانی گل اول را تا دقیقه معینی پیشبینی کنید که به ثمر میرسد یا خیر

Goal 1 Will Be Scored Up To 36 Minute – Yes

گل اول بازی تا دقیقه ۳۶ به ثمر میرسد؟ بله

Goal 1 Will Be Scored Up To 36 Minute – No

گل اول بازی تا دقیقه ۳۶ به ثمر میرسد؟ خیر

پیش بینی برنده در یک بازه زمانی:

First 10 Minutes W Iran

تیم ایران در بازه زمانی ده دقیقه اول برنده است.

First 10 Minutes X

بازی در ده دقیقه اول مساوی است.

First 10 Minutes W Morocco

تیم مراکش در ده دقیقه اول برنده است.

Score Draw – امتیاز مساوی:

این شرط تقریبا مشابه X  در بخش اول هست که توضیح دادیم ولی با تفاوت اینکه شما بر سر گل های مساوی شرط میبندید نه نتیجه کلی که بسته به نیمه اول یا دوم بودن، شرط شما برنده برنده یا بازنده میشود.

Result + Total – نتیجه + مجموع:
در این شرط ترکیبی شما باید برنده مسابقه و مجموع گل را پیشبینی کنید.
مثال:

W Morocco And Total > 1.5

برد مراکش و مجموع بیشتر از یک و نیم گل

W Morocco And Total < 1.5

برد مراکش و نتیجه کمتر از یک و نیم گل

W Iran And Total < 1.5

برد ایران و نتیجه کمتر از یک و نیم گل

Draw And Total > 2.5

مساوی و مجموع گل بیشتر از دو نیم گل

HT/FT – پیش بینی ترکیبی نیمه اول و وقت کامل:
در این شرط شما برنده و مساوی نتیجه دو نیمه را پیش بینی میکنید.
*Full Time

مثال:

HT-FT W Morocco W Iran

برنده نیمه اول مراکش و در وقت کامل ایران

HT-FT XW Iran

نیمه اول مساوی و در وقت کامل ایران

HT-FT XX

نیمه اول و وقت کامل مساوی
*دقت کنید این شرط دو نیمه مجزا نیست بلکه نیمه اول و وقت کامل است. با ۲HF  اشتباه نگیرید.

Goal Interval – Yes/No پیش بینی گل در یک فاصله زمانی خاص:

در این نوع پیش بینی شما یک بازه زمانی معین دارید که باید تعیین کنید در این بازه گلی از سوی تیم انتخابی شما به ثمر میرسد یا خیر.
مثال:

Team Iran To Score From 16 To 30 Minute – Yes

تیم ایران از دقیقه ۱۶ تا ۳۰ گل میزند؟ بله

Team Iran To Score From 1 To 15 Minute – No

تیم مراکش از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل میزند؟ خیر

پیش بینی میزان کمتر یا زیاد بودن گل در هر نیمه:
* Scores In Each Half

در این شرط شما فقط میزان کمی زیادی و مساوی بودن گل را پیش بینی میکنید و تعداد و اینکه کدام تیم گل بزند مطرح نیست.

۱st Half > 2nd Half

گلهای نیمه اول بیشتر از نیمه دوم

۱st Half = 2nd Half

گل مساوی در هر دو نیمه

۱st Half < 2nd Half

گلهای نیمه اول کمتر از نیمه دوم

پیش بینی گل در هر دونیمه:

Goals Scored In Both Halves – Yes

در هر دو نیمه گلی به ثمر میرسد؟ بله

Goals Scored In Both Halves – No

در هر دو نیمه گلی به ثمر میرسد؟  خیر

Cleansheet  – دروازه بسته:
در کلین شیت شما بر سر این شرط می بندید که تیم محبوب یا مورد نظرتان در طول بازی هسچ گلی نخورد یا به به قولی دروازه اش بسته بماند.

Own Goal – گل به خودی

۳Way – شرط هایی با ۳ نتیجه:

به کلیه شرط هایی که سه نتیجه نهایی دارند ۳way  میگویند.